Kdo jsme

KŘESADLO HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. je pro nás pomyslným „křesadlem“ pro naději rodinám, jejichž život je ovlivněn diagnózou poruchy autistického spektra. Každý v náročné životní situaci někdy potřebuje vyslechnout a sdílet své trápení. U nás najdete porozumění problematice PAS, pro mnohé z nás je to i mimopracovní téma.

Právní forma:

Zapsán ústav

Koncepce

Naše organizace je založena proto, abychom  pomáhali rodinám žijícím s člověkem s PAS.

Poskytujeme

Sociální rehabilitaci pro osoby s chronickým duševním onemocněním – osoby s  poruchou autistického spektra (PAS) od sedmi let věku, ve smyslu ustanovení § 70 zákona č. 108/2006 Sb., ve spojení s § 35 vyhl. č. 505/2006 Sb.,

Odborné sociální poradenství pro osoby s chronickým duševním onemocněním – osoby s poruchou autistického spektra (PAS), od sedmi let věku, dále osobám s podezřením na PAS (podezření musí být podloženo prohlášením pediatra, SPC) a osoby pečující o člověka s PAS (zejména rodinní příslušníci),  § 37 zákona č. 108/2006 Sb., ve spojení s § 4 vyhl. Č. 505/2006 Sb.

Navazující aktivity pro rodiče, prarodiče, sourozence, partnery lidí s PAS. Podporu nabízíme i blízkým lidem těchto rodin.

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou děti a dospívající od 7 let věku, dospělí bez omezení horní hranice věku, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra (PAS), nebo osoby, u kterých pediatr vyslovil podezření na autismus, čekají na diagnostiku a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci. Dále se jedná o osoby pečující o člověka s PAS (zejména rodinní příslušníci) nacházející se v nepříznivé sociální situaci.

Působnost služeb

 • Zejména Královehradecký kraj
 • Město Hradec Králové
 • V případě volné kapacity celá ČR
Potřebnost našich služeb

Naše organizace vznikla na základě odborných znalostí problematiky osob s PAS v Hradci Králové a Královéhradeckém kraji a našich osobních zkušeností se životem s lidmi s PAS. V současné době není v Královéhradeckém kraji žádná podobná organizace, která se zabývá problematikou dospělých osob s PAS. Tato absence je citelná, proto jsme naši organizaci založili.

Přínos pro uživatele
 • Utřídění priorit a cílů, kterých chce dosáhnout ve svém životě.
 • Získání a upevnění dovedností, které mu umožní žít samostatněji.
 • Vytvoření prostoru k ověření a zlepšení vlastních schopností a k získání důvěry v sebe sama i okolí.
 • Vzdělávání a rozvíjení své osobnosti.
 • Smysluplné trávení volného času, případně vyzkoušení práce a získání nových pracovních dovedností.
 • Navázání sociálních kontaktů.
 • Minimalizace nutnosti hospitalizace.
Plány a cíle
Cílem našich služeb je:
 • Rozvoj specifických emočních, kognitivních a sociálních schopností uživatelů našich služeb.
 • Poskytovat naše služby na vysoké profesionální úrovni.
 • Intenzivně prohloubit již probíhající spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Hradci Králové.
 • Nabízet vzdělávací a aktivizační činnosti, např. semináře, přednášky, arteterapie, diskuse, setkávání.
 • Podílet se na rozšíření informovanosti o problematice osob s PAS u široké veřejnosti v Královéhradeckém kraji i za hranicemi kraje.
 • Odborně vzdělávat celý tým, zvláště ve spolupráci s odborníky Nautis Praha.
 • Navázat spolupráci s ostatními organizacemi zabývajícími se sociální problematikou.
 • Ve spolupráci s jinými organizacemi poskytujícími sociální služby podporovat a prosazovat vznik chráněného bydlení a odlehčovací službu pro osoby s PAS.
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram