Kdo jsme

Právní forma:

zapsaný ústav

Poskytujeme:
 • Sociální rehabilitaci dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., ve spojení s § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 • Odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., ve spojení s § 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 • Navazující aktivity

Odkaz na Registr poskytovatelů sociálních služeb

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou osoby od 7 let věku bez omezení horní hranice, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra (PAS), nebo u kterých bylo vysloveno podezření na autismus, čekají na diagnostiku a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci. Dále se jedná o osoby pečující o člověka s PAS (zejména rodinní příslušníci) nacházející se v nepříznivé sociální situaci.

Potřebnost našich služeb

Pociťujeme nedostatek služeb, které by se věnovaly pomoci osobám s PAS a jejich blízkým. Právě proto byla tato služba založena, abychom jim dokázali odborně pomoci.

Působnost našich služeb
 • Hradec Králové
 • Královéhradecký kraj
 • Celá ČR (v případě volné kapacity)
Přínos pro klienty a uživatele:
 • Utřídění priorit a cílů, kterých chce dosáhnout ve svém životě.
 • Získání a upevnění dovedností, které mu umožní žít samostatněji.
 • Vytvoření prostoru k ověření a zlepšení vlastních schopností a k získání důvěry v sebe sama i okolí.
 • Vzdělávání a rozvíjení své osobnosti.
 • Smysluplné trávení volného času, případně vyzkoušení práce a získání nových pracovních dovedností.
 • Navázání sociálních kontaktů.
 • Minimalizace nutnosti hospitalizace.
Cílem našich služeb je:
 • Rozvoj specifických emočních, kognitivních a sociálních schopností uživatelů našich služeb.
 • Poskytovat naše služby na vysoce profesionální úrovni.
 • Intenzivně prohloubit již probíhající spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem v Hradci Králové.
 • Nabízet vzdělávací a aktivizační činnosti, např. semináře, přednášky, arteterapie, diskuse, setkávání.
 • Podílet se na rozšíření informovanosti o problematice osob s PAS u široké veřejnosti v Královéhradeckém kraji i za hranicemi kraje.
 • Odborně vzdělávat celý tým, zvláště ve spolupráci s odborníky z NAUTIS Praha.
 • Navázat spolupráci s ostatními organizacemi zabývajícími se sociální problematikou.
 • Ve spolupráci s jinými organizacemi poskytujícími sociální služby podporovat a prosazovat vznik chráněného bydlení a odlehčovací službu pro osoby s PAS.