První kontakt

Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z. ú. 

Okružní 1130

Hradec Králové  500 03 

Pokud máte zájem o registrovanou službu –  Sociální rehabilitace, Odborné sociální poradenství kontaktujte naše sociální pracovníky:

Mgr. Kateřina Novotná – novotna@kresadlohk.cz, +420 777 009 413

V přípradě zájmu o další služby námi poskytované kontaktujte:

Mgr. Kateřina Novotná – novotna@kresadlohk.cz, +420 777 009 413

V případě dalších dotazů, pracovních příležitostí, či stížností na naše služby kontaktujte:

Irena Spiššáková – spissakova@kresadlohk.cz, +420 777 009 038

Proč a jak nás vyhledat?

Pokud byla Vám, nebo Vašemu dítěti diagnostikována porucha autistického spektra, kontaktujte nás na těchto telefonních číslech:

+420 777 009 412
+420 777 009 413
Bude Vám poskytnuto úvodní poradenství a nabídnuty možnosti další spolupráce.
První osobní kontakt

Osobnímu kontaktu může předcházet telefonický kontakt. Po domluvě termínu setkání nastává první osobní kontakt. V rámci vstupního pohovoru Vám sdělí sociální pracovník základní, zásadní informace o poskytování naší služby (cílová skupina, rozsah a způsob poskytované služby, její poslání a cíle, technické podmínky a možnosti poskytování služby, práva uživatele atd.).
Dále Vám budou poskytnuty materiály, které můžete dle vlastního zájmu prostudovat.
Pokud dojde ke vzájemné shodě mezi poskytovatelem služby (tj. organizace Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z. ú.) a žadatelem o službu, tedy Vás, dochází k podpisu „Smlouvy o poskytování sociální služby“. (více zde)

Organizace může zájemce o službu odmítnout, jestliže žadatel neodpovídá cílové skupině, nebo je kapacita služby naplněna.

V případě, že zájemce či žadatel o službu má specifické potřeby v komunikaci, nebo hovoří pouze cizím jazykem, je potřeba dopředu tento požadavek sdělit, abychom byly schopni reagovat. (například sehnáním tlumočníka).

Postup práce s uživatelem:

Zájemce o službu se může objednat na první schůzku se sociální pracovnicí, kdy je s ním projednána jeho situace, kterou přichází řešit. Sociální pracovnice navrhuje způsob a metody společné práce se zájemcem, s cílem zlepšit dosavadní stav jedince. Klientem Křesadla může být kdokoliv (osoba s PAS, jeho příbuzný, kamarád či soused), kteří se na Křesadlo obrací se snahou o zmírnění jeho tíživé situace a se zájmem pomoci osobě s PAS. Na základě individuální zakázky je dále navrhováno řešení. Jakmile se stane zájemce klientem, působí na něj celá řada spolupracujících a kvalifikovaných pracovníků – konzultace s klíčovým pracovníkem (psycholog, speciální pedagog), plánování schůzek se sociální pracovnicí, která jej provází celým procesem služby.

Principy poskytované služby
  • Dobrovolnost – poskytování služby je založeno na dobrovolnosti ze strany uživatele.
  • Individuální přístup – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné bytosti se specifickými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.
  • Autonomie a podpora nezávislosti – při poskytování služby klademe důraz na motivaci uživatele k aktivitě, snažíme se zachovat a případně zvyšovat míru soběstačnosti a samostatnosti uživatele.
  • Sociální začlenění – podporujeme kontakt uživatele se sociálním prostředím a podporujeme uživatele v jeho aktivitách.
  • Partnerství – při poskytování služby přistupujeme k uživatelům jako k rovnocenným partnerům.
  • Důstojnost – každý uživatel má právo na důstojné, taktní zacházení, o uživatelích služby a jejich rodinných příslušnících se vždy vyjadřujeme s úctou a respektem.
  • Odbornost – jednotlivé činnosti poskytujeme na základě pravidel služby, kdy kontinuálně vzděláváme pracovníky. Naší prioritou je jejich 100% erudice (vycházíme z platné legislativy, zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
  • Bezpečí – svými postoji, chováním a přístupem zajišťujeme uživatelům služby bezpečný prostor.
  • Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě.
  • Společenská zodpovědnost – naší snahou je fungovat transparentně, s respektem k právům a potřebám všech zúčastněných stran, hospodárně a šetrně k životnímu prostředí.
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram