Odborné sociální poradenství

Od 1. 1. 2017 v Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. rozšiřuje nabídku registrovaných služeb.

Tato služba je určena pro rodiny s dětmi nad 7 let, které pečují o člena (dospělý nebo dítě) s autismem a je poskytována zdarma. Pokud Vašemu dítěti dosud nebyl autismus diagnostikován, jako potvrzení nám na schůzku přineste vyjádření odborníka (pediatr, SPC) o podezření na PAS. Služba Odborné sociální poradenství je poskytována zdarma.
Dle  § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tato služba poskytuje tyto činnosti:

  • Zprostředkování se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Co od této služby můžete očekávat:

Dle konkrétního problému, který přicházíte řešit Vám náš tým jednotlivých odborníků (sociální pracovník, psycholog, speciální pedagog) poskytne návrh řešení, stanovíme možnost konzultací a poskytneme poradenství v problematických situacích a doprovázení v procesu změny.

Spolupráce je obvykle kratšího charakteru s možností řešení jednotlivých situací krok za krokem. Sociální pracovník s Vámi projedná Vaši situaci, stanoví cíl/cílový stav, ke kterému směřujeme, dále určí návrh termínů jednotlivých setkání s odborným pracovníkem. Individuálně sestavíme postup řešení a žadatel o službu odborného sociálního poradenství poté přechází k odbornému pracovníkovi.

Na první schůzku je vhodné se objednat e-mailem nebo telefonicky u sociální pracovnice. Na Vašem zvážení je, zda přijít i s osobou s PAS, protože první schůzka má informativní charakter a je našim úkolem se nejprve zorientovat v celé situaci s Vámi, jako se zákonným zástupcem.

Pokud je Váš potomek starší 7 let, má diagnostikovánu PAS a je motivován ke změně, na základě posouzení Vaší situace můžeme nabídnout přímo jemu službu sociální rehabilitace. Na rozdíl od odborného sociálního poradenství se zaměřuje na dlouhodobou spolupráci, nácvik sociálních a komunikačních dovedností a začlenění se do společnosti svých vrstevníků. Tato služba dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 §70 se zaměřuje na zvýšení samostatnosti a soběstačnosti v běžných činnostech a rozvoj stávajících schopností a dovedností.

Vyjednání služby a smluvní podmínky:

Tato smlouva se uzavírá pouze ústně mezi poskytovatelem sociální služby, tj. organizací Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z. ú. a  žadatelem o službu.
Smlouvu za organizaci uzavírá sociální pracovnice v místě provozovny organizace.
Při uzavírání smlouvy je prioritní vlastní vůle uživatele. Rozsah služeb se vyjednává při kontraktační schůzky, ze které je písemně vytvořen záznam.

Ukončení poskytování služby

Výpověď ze strany uživatele – uživatel může smlouvu vypovědět kdykoli a bez udání důvodů.

Výpověď ze strany poskytovatele –  poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za takové porušení se považuje zejména:

  • porušování povinností uživatele, které vyplývají z vnitřních předpisů poskytovatele,
  • opakující se záměrné agresivní chování a napadání jiného uživatele, zaměstnance či jiné osoby,
  • napadení jiného uživatele, zaměstnance či jiné osoby s následkem ublížení na zdraví,
  • opakující se krádeže,
  • nadměrné opakované požívání návykových a psychotropních látek,

b) jestliže pominuly důvody uživatele čerpat sociální službu, (např. naplnění cíle uživatele, kdy sociální služba již nemůže uživateli nic nabídnout), nebo přestaly být ve shodě s podmínkami cílové skupiny poskytovatele tak, jak jsou vymezeny v jeho zřizovací listině (rozhodnutí o registraci poskytovatele podle § 70 zákona),

c) jestliže zdravotní stav uživatele vylučuje poskytnutí ambulantní sociální služby podle zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

d) jestliže uživatel nevyužívá sjednané sociální služby (za tuto skutečnost se považuje např. čtyři neomluvené absence, nevyužívání služby nejméně čtyři měsíce),

e) odnětí registrace poskytovateli.

Během zkušební doby může poskytovatel smlouvu vypovědět kdykoliv.
Písemné oznámení o výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele musí obsahovat výpovědní důvod podle výše uvedených příčin a odůvodnění použití.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram