Informace o smlouvě o poskytování sociální služby

Smluvní podmínky:

Tato smlouva se uzavírá mezi poskytovatelem sociální služby, tj. organizací Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z. ú. a  žadatelem o službu.
Smlouvu za organizaci uzavírá ředitel organizace v místě provozovny organizace.
Při uzavírání smlouvy je prioritní vlastní vůle uživatele.

Smlouva obsahuje:

 • základní a kontaktní údaje o uživateli
 • základní a kontaktní údaje o poskytovateli
 • místo a čas poskytování služby
 • rozsah a způsob poskytované služby – sjednání základních činností
 • nabídku fakultativních služeb a platný ceník
 • stručnou formulaci základního individuálního plánu (cíle uživatele)
 • prohlášení a poučení o právech a povinnostech uživatele
 • prohlášení a poučení o právech poskytovatelemvýpověď ze strany uživatele i poskytovatele, lhůta výpovědní doby, důvody pro ukončení služby
 • zkušební dobu
 • souhlas s poskytnutím osobních údajů
 • souhlas/nesouhlas s pořízením a použitím fotografií a s prezentací a manipulací výrobků vyhotovených uživatelem v rámci služby
 • další ujednání
 • podpisy zodpovědného pracovníka (ředitelky) a uživatele.

Ukončení poskytování služby

Výpověď ze strany uživatele – uživatel může smlouvu vypovědět kdykoli a bez udání důvodů.

Výpověď ze strany poskytovatele –  poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za takové porušení se považuje zejména:

 • porušování povinností uživatele, které vyplývají z vnitřních předpisů poskytovatele,
 • opakující se záměrné agresivní chování a napadání jiného uživatele, zaměstnance či jiné osoby,
 • napadení jiného uživatele, zaměstnance či jiné osoby s následkem ublížení na zdraví,
 • opakující se krádeže,
 • nadměrné opakované požívání návykových a psychotropních látek,

b) jestliže pominuly důvody uživatele čerpat sociální službu, (např. naplnění cíle uživatele, kdy sociální služba již nemůže uživateli nic nabídnout), nebo přestaly být ve shodě s podmínkami cílové skupiny poskytovatele tak, jak jsou vymezeny v jeho zřizovací listině (rozhodnutí o registraci poskytovatele podle § 70 zákona),

c) jestliže zdravotní stav uživatele vylučuje poskytnutí ambulantní sociální služby podle zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

d) jestliže uživatel nevyužívá sjednané sociální služby (za tuto skutečnost se považuje např. čtyři neomluvené absence, nevyužívání služby nejméně čtyři měsíce),

e) odnětí registrace poskytovateli.

Během zkušební doby může poskytovatel smlouvu vypovědět kdykoliv.
Písemné oznámení o výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele musí obsahovat výpovědní důvod podle výše uvedených příčin a odůvodnění použití.

Výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně. Uživatel si může zvolit výpovědní lhůtu kratší. Uplynutím výpovědní lhůty pozbývá smlouva platnosti.

Smlouva bude ukončena s okamžitou platností, pokud dojde k neúnosnému, hrubému porušení povinností uživatele, které vyplývají ze smlouvy, nebo se jedná o ukončení ve zkušební době.

Vypovězení smlouvy má podobu písemného oznámení o ukončení smluvního vztahu, které je doručeno druhé smluvní straně.

Ukončením smlouvy není uživatel zbaven povinnosti vyrovnat veškeré závazky z této smlouvy vzniklé, zejména veškeré dluhy na úhradě za poskytované fakultativní služby.

Poskytování služby lze též ukončit dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem ke sjednanému datu.

Během zkušební doby se smluvní vztah ukončí bez výpovědní lhůty.

Plné znění smlouvy naleznete v sekci dokumenty.