Ukončení služby

Výpověď ze strany uživatele – uživatel může smlouvu vypovědět kdykoli a bez udání důvodů.

Výpověď ze strany poskytovatele –  poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za takové porušení se považuje zejména:

  • porušování povinností uživatele, které vyplývají z vnitřních předpisů poskytovatele;
  • opakující se záměrné agresivní chování a napadání jiného uživatele, zaměstnance či jiné osoby;
  • napadení jiného uživatele, zaměstnance či jiné osoby s následkem ublížení na zdraví;
  • opakující se krádeže;
  • nadměrné opakované požívání návykových a psychotropních látek;

b) jestliže pominuly důvody uživatele čerpat sociální službu, (např.: naplnění cíle uživatele, kdy sociální služba již nemůže uživateli nic nabídnout), nebo přestaly být ve shodě s podmínkami cílové skupiny poskytovatele tak, jak jsou vymezeny v jeho zřizovací listině, kterou je rozhodnutí o registraci poskytovatele podle § 70 zákona (např.: nebyla potvrzena diagnóza PAS);

c) jestliže zdravotní stav uživatele vylučuje poskytnutí ambulantní sociální služby podle zvláštního právního předpisu (Vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

d) jestliže uživatel nevyužívá sjednané sociální služby (za tuto skutečnost se považuje např. čtyři neomluvené absence, nevyužívání služby nejméně čtyři měsíce);

e) odnětí registrace poskytovateli.